zaregistrujte se
5330803 produktů v 849 eshopech

Všeobecné obchodní podmínky portálu Tovar.cz

Tento dokument obsahuje podmínky a pravidla používání služeb nabízených portálem Tovar.cz.

Základní pravidla

Použité pojmy

Provozovatel umožňuje prostřednictvím Serveru inzerovat Partnerovi jeho produkty a služby. Služby Serveru umožňují tato Data dále zpracovávat, zobrazovat je, dále je distribuovat nebo s nimi jinak nakládat.

Partnerem Serveru je obchodník, který provedl registraci a služby Serveru používá přihlášený pod touto registrací. Součástí registrace je i souhlas s těmito podmínkam. Partner může kdykoliv bezplatně zrušit svou registraci.

Partner může vkládat na server jen taková Data, která nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, Partner je držitelem autorských práv pro Data, má svolení autora k jejich užití nebo se jedná o Data volně šiřitelná. Provozovatel neodpovídá za Data umístěná na Server Partnerem, pokud jde však o závadná data, učiní neprodleně kroky k jejich odstranění ze Serveru.

Partner bere na vědomí, že u Dat jím vložených na Server, která budou veřejně dostupná, nemůže provozovatel ručit za jejich případné zneužití třetí stranou. Z tohoto důvodu Partner prohlašuje, že si je vědom rizik plynoucích z neoprávněných zásahů třetích stran.

Partner tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl při registraci a která byla jím ověřena jako platná. Odesílatelem těchto e-mailů je Provozovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Takovéto e-maily nejsou z pohledu zákona považovány za nevyžádaná obchodní sdělení. Nesouhlas se zasíláním takových e-mailů (informační či reklamní) může Partner vyslovit odpovědí na každý takový e-mail, kde Partner uvede svou žádost.

Uživatel není oprávněn dále distribuovat, prodávat, reprodukovat nebo licencovat jakákoliv Data nebo i jiné služby pocházející ze Serveru. Uživatel se nesmí pokoušet získat Data, která nejsou veřejně zpřístupněna. Dále nesmí Uživatel využívat služeb Serveru takovým způsobem, který by mohl zhoršit nebo zněmožnit běh Serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo shromažďovat anonymně informace o činnosti Uživatel na Serveru.

Provozovatel je oprávněn sledovat a vyhodnocovat anonymně údaje především pro statistické účely. Takovéto informace však nikdy nenaruší soukromí Uživatele.

Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje vedené o Uživateli, pokud je to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci správních či soudních řízení s Provozovatelem.

Provozovatel prohlašuje, že správě Serveru a jeho zabezpečení věnuje maximální úsilí tak, aby minimalizoval případná rizika, která by mohla vzniknout Partnerům.

Provozovatel neodpovídá za činnost Partnerů ani Uživatelů ani za způsob, jakým Server používají. Správce nenese odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru třetí stranou.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou třetí straně (přímo či nepřímo) v důsledku užívání služeb Serveru. Stejně tak nenese odpovědnost za škody, který vzniknou nemožností užívat Server.

Provozovatel je oprávněn Server upravovat, inovovat případně i odstavit a to bez souhlasu Partnerů.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit tyto podmínky. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem jejich zveřejnění. Je v zájmu Partnera i Uživatele, aby tyto změny průběžně sledoval. Pokud bude Partnera či Uživatel používat Server po změně podmínek, má se za to, že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Pokud Provozovatel usoudí, že Partner či Uživatel porušil tyto podmínky, nebo jakkoliv jinak poškozuje zájmy Serveru či ostatních Partnerů či Uživatelů, může být zamezeno další užívání Serveru (např. zamezení přístupu, odstranění Dat ze Serveru atd.). Partnerovi nebo Uživateli tímto nevzniká nárok na náhradu jakékoliv škody (včetně případných předplacených služeb).

Práva a povinnosti Partnera

Práva a povinnosti Provozovatele

Cena služby

Registrace, vedení účtu Partnera a všechny základní služby Serveru jsou zdarma.

Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit nadstandardní služby, v nichž je účast pro Partnera nepovinná.

V případě placených služeb je Partner povinen nejdříve dobít kredit z něhož budou ceny za služby čerpány.

Partner má právo na vrácení nevyčerpaného kreditu do jednoho roku od dobití.

Závěrečná ustanovení

Věci, které tyto podmínky neřeší se řídí příslušnými právními předpisy. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Provozovatelem Serveru je Mgr. David Stach, Českomoravská 806/3, 190 00, Praha 9, IČ: 76365867

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním.

Datum poslední změny: 24.8.2015

© tovar.cz 2013 - 2021